آيا پی در پی بودن اعمال وضو واجب است ؟يا میتوان در شستن و يا مسح کشيدن تقدم و تاخر ايجاد کرد؟

آيا پی در پی بودن اعمال وضو واجب است ؟يا میتوان در شستن و يا مسح کشيدن تقدم و تاخر ايجاد کرد؟

اول: ترتيب در وضو واجب است. شستن صورت پيش از دست راست، و دست چپ پس از آن،و سوم مسح سر و در آخر مسح دو پا. اگر از روی عمد يا فراموشی خلاف اين بنمايد، اگر آب وضو خشک شده باشد، بايد وضو را دوباره بگيرد ولی اگر آبی از وضو باقی باشد، از جايی که ترتيب، حفظ میشود، بايد تکرار نمايد.

دوم: موالات (بدون وقفه انجام دادن) واجب است و نبايد فاصلهی بين شستن صورت و دستها و مسح سر و پا، بيش از حد عرف شود به طوری که آن را عمل واحد به عنوان وضو، حساب نکنند.

بنابراين وقتی صورت را شست، به شستن دستها بپردازد، سپس به مسح سر مشغول شود و سپس به مسح دو پا بپردازد بدون اينکه سستی و اهمال نمايد.

سوم: واجب در شستشوی صورت و دستها يک بار است؛ بار دوم مستحب و بار سوم بدعت است ولی در مسح تکرار، جايی ندارد.

چهارم: در شستنها، استفاده از هر چيزی که به آن شوينده گفته میشود، جايز است حتی اگرمثل روغن به نظر برسد. کسی که حلقه يا انگشتری در دستش داشته باشد، واجب است که آب رابه زير آن برساند حتی اگر انگشتر گشاد باشد و مستحب است که آن را حرکت دهد.