آیا به هدیه خمس تعلق می گیرد؟

آیا به هدیه خمس تعلق می گیرد؟

هدیه اگر مال باشد مثلا زمین یا ملک یا چیزی که ارزش مادی زیادی داشته و مازاد درآمد شخص باشد باید یک پنجم از آن را به عنوان خمس به معصوم یا نائبش پرداخت کند، حال چه آن مال هدیه باشد چه غیر از هدیه