آیا عرق انسان جُنُب، نجس شمرده می‌شود؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا اگر به چیزی دست بزند و مرطوب شود، آیا آن نجس است؟

آیا عرق انسان جُنُب، نجس شمرده می‌شود؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا اگر به چیزی دست بزند و مرطوب شود، آیا آن نجس است؟

عرق برخاسته از جُنُب حرام، مکروه است.

یعنی اگر انسان مکلف به سبب عمل حرامی همچون زناء جُنُب شود،
(پناه بر خدا) بهتر است از عرق او اجتناب کرد. و اگر به چیزی دست زد که مرطوب شد، آن چیز نجس محسوب نمی‌شود مگر با انتقال عین نجاست از لامس به ملموس.