آیا مخفی بودن ازدواج موقت آن را باطل می کند؟

آیا مخفی بودن ازدواج موقت آن را باطل می کند؟

در عقد ازدواج حضور دوشاهد شرط است ویا اینکه ازدواج مشهور گردد .

اگر دوشاهد نبود مشهور کردن ازدواج قبل از نزدیکی واجب است.

واگر طرفین رعایت امر را نکرده وحضورشاهد و یا مشهور کردن ازدواج را انجام ندهند ونزدیکی کنند کار حرام مرتکب شده وتکرار آن تکرار معصیت است تا وقتی ازدواج شان مشهور شود .

ولی فرزند مانند موارد شبهه به پدر منسوب میشود.