احکام شرعی در مورد بيمه‌ی عمر و بيمه‌ی درمانی و بيمه‌ی حوادث يا سرقت و هر آن‌چه به بيمه مربوط می‌شود چيست؟

احکام شرعی در مورد بيمه‌ی عمر و بيمه‌ی درمانی و بيمه‌ی حوادث يا سرقت و هر آن‌چه به بيمه مربوط می‌شود چيست؟

بيمه قراردادی جايز بین سمت و جهتی که معمولاً شرکت بيمه یکی از دو طرف است، و سمت و جَهَتی ديگر که معمولاً شخص يا اشخاصی يا شرکت (بیمه ‌شده) از جانبی ديگر می‌باشد.
و در آن شرکت بيمه‌ به (فرد، یا افراد و یا شرکت) بيمه شده تعهد می‌دهد که به او و يا وارثين او مبلغی از مال هنگام وقوع حادثه‌ای اورژانسیِ معین بر چیزی معین در مدتی معین به ازای پرداخت مبلغی معین از طرف فرد بیمه شده، پرداخت نماید.

مسائل:

بيمه شده به موجب قرارداد بر او است که در مدت معین مبلغ معین شده را پرداخت نماید، و اگر از پرداخت امتناع کرد شرکت بیمه حق دارد فسخ قرارداد نموده و نصف مبلغ را به بیمه شده پس دهد، اگر چه جزئی از مبلغی که قرار است پرداخت کند، پرداخت نموده باشد.

اگر بيمه شده در پرداخت تأخير کند، شرکت بيمه در فسخ قرارداد يا دادن فرصت و یا پس دادن نصف مبلغی که بيمه شده پرداخت نموده مختار است، اگر چه جزئی از مبلغ معين شده را پرداخته است.

اگر شرکت بيمه شرط کرده که چيزی از مبالغ اقساط را که بيمه شده پرداخت کرده است باز پس نخواهد داد، اگر بیمه شده به تعهد خود پایبند نبود و يا در پرداخت تأخير کرد، و بيمه قرارداد را به این دلیل فسخ کند، شرط صحيح می‌باشد.

شرکت بيمه بايد نسبت به پرداخت خسارت به بيمه شده در هنگام وقوع حادثه پایبند باشد، و قرارداد به دلیل عدم پرداخت خسارت به بیمه شده لغو نمی‌شود بلکه بيمه مجبور به پرداخت می‌باشد.

بيمه شده بايد بتواند به شرکت بيمه خسارتی که در ابتدا در قرارداد معین است را بپردازد، اگر بعد از قرارداد در ابتدا ناتوانی او (در پرداخت) تبیان شد، شرکت بیمه حق دارد قرارداد را فسخ کرده و مال دریافت شده را پس دهد، هم‌چنین اگر توانائی پرداخت بعد از ناتوانی در ابتدا برای او ایجاد شد (همان حکم را دارد).

اگر بيمه شده بعد از اين‌که در ابتدا قادر به پرداخت بود ناگهان ناتوان شد، شرکت بيمه حق فسخ قرارداد را داشته و نصف مبلغی که به آن پرداخت شده را می‌پردازد.

اگر بيمه شده شرط کرده که نصف مبلغ برای جبران خسارت در حالت ناگهانی که قادر به پرداخت نباشد را نمی‌پردازد، و شرکت بيمه فسخ قرارداد را انتخاب کرد، شرط صحيح نمی‌باشد.

اگر شرکت بيمه شرط کرده است که بیمه شده هنگامی که به طور ناگهانی قادر به پرداخت نشود تمام مبلغ (پرداخت شده توسط بیمه شده) را به او پس دهد، شرط صحيح است.