احکام

احکام سید احمدالحسن ع

احکام

چگونگی، زمان وشرایط برپایی نماز عیدین (فطر وقربان) چیست ؟؟

اقامه ی نماز عید، هنگام حضور امام معصوم ع با شروطی که برای نماز جمعه وجود دارد واجب میشود که عبارت است از : 🔸حضور امام معصوم یا نماینده ی او، 🔸 حداقل تعداد پنج نفر، 🔸جماعت خواندن، 🔸 دو خطبه، 🔸مسافت بین دو نماز بیشتر از پنج و نیم کیلومتر. 1 نماز عید، واجب است که به جماعت خوانده شود و ترک آن جایز نیست، مگر اینکه عذر داشته باشد، که در این صورت جایز است نماز را فرادا و به نیّت مستحب بخواند. اگر شرایط اقامه ی نماز عید دچار اشکال شد، وجوبش از بین میرود و اقامه ی آن، چه به جماعت و چه فرادا، مستحب میشود. وقت نماز عید، از طلوع خورشید تا هنگام زوال (قبل از اذان ظهر) است و اگر وقت آن گذشت، قضا ندارد چگونگی اقامه ی نماز عید، به این صورت است که: 🔸برای احرام هفت تکبیر بگوید و حمد و سوره ...
Read More

موارد مصرف زکات فطره

وآن مصرف مال است وجایز است مالک، متولی ومسئول پرداخت (زکات فطره) از مال خویش شود. بهتر است به امام داده شودیا کسی که امام او را تعیین نموده است. به غیر مؤمن داده نمیشود ودر صورت عدم وجود مؤمن به مستضعف داده می شود. به اطفال مؤمنین نیز میتواند بدهد حتی اگر پدرانشان فاسق باشند. به هر فقیر کمتر از یک صاع داده نشود (در صورت تمایل برای پرداخت وتقسیم آن بین چند فقیر) مگر اینکه جماعتی جمع شوند وکفاف آنها را نکند. وجایز است به فردی داده شود تا بی نیاز گردد. ومستحب است اختصاص در پرداخت آن ابتدا به نزدیکان وسپس به همسایگان. شرایع الاسلام جلد دوم ص27 ...
Read More

زمان جدا نمودن فطریه وپرداخت آن

پرداخت آن با هلال ماه شوال واجب می گردد وجایز نیست دادن آن قبل از هلال ماه شوال وجایز است پرداخت آن بعد از هلال وبهتر است تأخیر آن تا قبل از نماز عید واگر تا وقت نماز بگذرد وقت ،تا زوال است پس فطره را به نیت ادا جدا کرده ومیپردازد واگر انجام ندهد معصیت نموده وباید آن را استخراج وادانماید. واگر پرداخت آن را بعد از جدا کردن به تأخیر بیاندازد با اینکه امکان دادن آن را دارد ضامن (مسئول) است واگر امکان ندارد ضامن نیست. جایز نیست در صورت وجود مستحق وفقیر در شهر خود، آن را به شهر دیگری ببرد ولی در صورت عدم وجود مستحق جایز است وضامن نیست.(ومسئولیتی در بیرون بردن از شهر ندارد ) شرایع_الاسلام_جلد_دوم_ص27 ...
Read More

ملاک تعیین زکات فطره

محاسبه کردنِ چيزی که غالباً مصرف میشود (یا همان قوت غالب سالیانه )مانند گندم وجو و آرد و نان آنها، و خرما و کشمش وبرنج و شير و کشک. و غير از اينها .. که جنس مورد نظر را به قيمت بازار در آورده وطبق آن مقدار زکات فطره مشخص میشود و افضل در نظر گرفتن قیمت خرما سپس کشمش است، و یا چیزی محاسبه شود که غالباً استفاده میکند. میزان فطره: از هر کدام از خوردنیهای مذکوره (برای هر فردی )یک صاع در نظر گرفته میشود و صاع همان چهار مد است و یک مد همان سه ربع کيلوگرم است پس (صاع) یعنی سه کيلوگرم. شرایع_الاسلام_جلد_دوم_ص27 ...
Read More

حکم شکستن روزه در شرایط سخت جنگی

آقای من! سلام علیکم و رحمة الله و برکاته. امروز، یکی از برادران انصار و در خلال برخوردهای با داعشی‌ها در موصل و درنتیجه شدت گرما و شرایط نبرد، نتوانست روزه‌اش را کامل کند و افطار نمود. درباره برادران انصاری که می‌جنگند، حکم آن و حکم روزه در چنین شرایطی چیست؟ جواب و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...دوستم درود خداوند بر شما. مسئله‌ای بجز قضاکردن، بر او نیست. به طورکلی، هر فردی که در شرایط کاری #سخت و دشواری است که روزه برایش دشوار است، اشکالی ندارد که افطار کند و بعداً قضا نماید. ولی بر اوست که روزه را امتحان و آزمایش کند. اگر (بین خود و بین خداوند) فهمید که از کامل‌نمودن روزه ناتوان است، بر اوست که افطار کند و روزه‌اش را بعداً #قضا_نماید. هر انسانی، نسبت به خود و حالش بیناست. همین فرد است که بین خود و بین خدا، توانایی و طاقت خود نسبت ...
Read More

احکام شرعی در مورد بيمه‌ی عمر و بيمه‌ی درمانی و بيمه‌ی حوادث يا سرقت و هر آن‌چه به بيمه مربوط می‌شود چيست؟

بيمه قراردادی جايز بین سمت و جهتی که معمولاً شرکت بيمه یکی از دو طرف است، و سمت و جَهَتی ديگر که معمولاً شخص يا اشخاصی يا شرکت (بیمه ‌شده) از جانبی ديگر می‌باشد. و در آن شرکت بيمه‌ به (فرد، یا افراد و یا شرکت) بيمه شده تعهد می‌دهد که به او و يا وارثين او مبلغی از مال هنگام وقوع حادثه‌ای اورژانسیِ معین بر چیزی معین در مدتی معین به ازای پرداخت مبلغی معین از طرف فرد بیمه شده، پرداخت نماید. مسائل: بيمه شده به موجب قرارداد بر او است که در مدت معین مبلغ معین شده را پرداخت نماید، و اگر از پرداخت امتناع کرد شرکت بیمه حق دارد فسخ قرارداد نموده و نصف مبلغ را به بیمه شده پس دهد، اگر چه جزئی از مبلغی که قرار است پرداخت کند، پرداخت نموده باشد. اگر بيمه شده در پرداخت تأخير کند، شرکت بيمه در فسخ قرارداد يا ...
Read More

چگونگی وجایگاه دوسجده سهو در نماز

به جا آوردن دو سجده سهو در مواردی که ذکر شده قبلأ وهمچنین در موارد زیر واجب است. اگر کسی سهوأ در نماز سخن بگوید یا در غیر محل آن نمازش را سلام دهد یا بین رکعت چهار وپنج شک کند . در نماز جماعت اگر امام جماعت عملی را مرتکب شود که سجده سهو را واجب کند واین عمل متوجه مأموم نیز شود مأمومین هم باید سجده سهو را انجام دهند واگر آن عمل فقط مربوط به امام جماعت باشد تنها خود او باید سجده سهو را انجام دهد. چگونگی انجام دوسجده سهو : بعد از سلام نماز به دلیل کم یا زیاد شدن برخی چیزها در نماز به این صورت که ابتدا نیت کرده ومستحب است تکبیر بگوید سپس سجده کرده سر از سجده برداشته دوباره سجده نماید سپس سر از سجده بردارد یک تشهد کوتاه بخواند بعد از آن سلام دهد. گفتن ذکر در سجده واجب نیست ...
Read More

سه مسأله در شکیات نماز

اول: اگر کسی در نماز دویا سه رکعتی مانند نماز صبح ،آیات،مسافر ؛نماز عیدین اگر واجب شد ونماز مغرب شک کند باید نماز را تکرار کند. دوم: اگر در جزئی از افعال نماز شک کند ودر همان موضع باشد باید آن عمل را دوباره انجام دهد ونماز را کامل کند. واگر به عمل دیگری منتقل شده بود باید نماز را ادامه دهد چه این عمل رکن باشد یا غیر رکن و فرقی ندارد که در دورکعت اول باشد یا دورکعت دوم ‼️تبصره: اگرنیت نماز تحقق یابد وشک کند مثلا برای نماز ظهر نیت کرده یا نماز عصر یا برای نماز واجب یا نماز مستحب باید دوباره نیت کند. سوم: هنگامی که در تعداد رکعتهای نماز چهار رکعتی شک کند اگر شک در رکعت اول باشد اما نداند چند رکعت خوانده است باید نماز را تکرار کند اگر در به جا آوردن دورکعت اول یقین داشته باشد ودرآنچه اضافه برآن انجام ...
Read More

اگر درواجباتی که رکن نیست خللی وارد شود حکم چیست؟

اگر در واجباتی که رکن نیست خللی وارد شود سه حالت خواهد داشت دسته اول: اشکالی که با وجود آن نماز صحیح است نیازی به تکرار عمل نیست دسته دوم: اشکالی که در حین نماز باید جبران شود اما نیاز به سجده سهو ندارد دسته سوم : اشکالی که در حین نماز باید جبران شود ودو سجده سهو نیز بعد از نماز انجام دهد. حکم اول : فراموش کردن خواندن حمد وسوره ،آهسته وبلند خواندن آن در محلش خواندن حمد یا سوره قبل از رکوع ذکر گفتن در رکوع آرامش هنگام رکوع تا زمانی که یر خود را بالاببرد سر برداشتن از رکوع وآرامش در آن تا قبل از سجود ذکر سجده سجده بر اعضای هفتگانه آرامش در سجده تا قبل از سر برداشتن از سجده وآرامش در آن تازمانی که سر لز سجده بردارد این موارد شامل توضیح دسته اول میشود وموقع ایجاد خلل در آن باید طبق این ...
Read More

شک واشکال در انجام سجدتین در نماز چگونه است؟

اگر نمازگزار دوسجده در نماز را ترک کند ونداند که از دورکعت مختلف بوده است یااز یک رکعت باید نماز را تکرار کند.چون که فقط اشکال یا فراموشی در دوسجده در یک رکعت باعث بطلان نماز میشود. اگر دوسجده را ترک کند ونداند که از دورکعت مختلف بوده است یا از یک رکعت باید نماز تکرار کند. اگر دوسجده از دورکعت متفاوت باشد ونداند از کدام دورکعت بوده نماز را تکرار نکرده وباید دوسجده راقضا کرده ودوسجده سهو به جا آورد ...
Read More

آيا پی در پی بودن اعمال وضو واجب است ؟يا میتوان در شستن و يا مسح کشيدن تقدم و تاخر ايجاد کرد؟

اول: ترتيب در وضو واجب است. شستن صورت پيش از دست راست، و دست چپ پس از آن،و سوم مسح سر و در آخر مسح دو پا. اگر از روی عمد يا فراموشی خلاف اين بنمايد، اگر آب وضو خشک شده باشد، بايد وضو را دوباره بگيرد ولی اگر آبی از وضو باقی باشد، از جايی که ترتيب، حفظ میشود، بايد تکرار نمايد. دوم: موالات (بدون وقفه انجام دادن) واجب است و نبايد فاصلهی بين شستن صورت و دستها و مسح سر و پا، بيش از حد عرف شود به طوری که آن را عمل واحد به عنوان وضو، حساب نکنند. بنابراين وقتی صورت را شست، به شستن دستها بپردازد، سپس به مسح سر مشغول شود و سپس به مسح دو پا بپردازد بدون اينکه سستی و اهمال نمايد. سوم: واجب در شستشوی صورت و دستها يک بار است؛ بار دوم مستحب و بار سوم بدعت است ولی در مسح ...
Read More

نماز جمعه بر چه کسانی واجب است؟

رسیدن سن تکلیف مرد بودن آزادی داشتن وبرده نبودن سلامتی از نابینایی ومعلولیت حرکتی نگران نبودن به سبب امنیت ونداشتن فاصله بیش از یازده کیلومتر ...
Read More

زنی فوت شده و ارث زيادی به جا گذاشته است. نحوه ی تقسيم ارث او چگونه است؟ بـا توجه به اين که او شوهر، مادر، و پنج فرزند که شامل سه پسر و دو دختر میباشددارد؟

همسر او يک چهارم ارث را می برد. مادرش يک ششم. باقیمانده بـرای فرزنـدان است که پسر دو برابر دختر ارث میبرد. نحوه ی تقسيم بندی به اين صورت است که ارث به ۹۶ قسمت تقسيم شود: همسر ۲۴ قسمت میبرد، مادر ۱۶قسمت و هر يک از سه پسـر او ، ۱۴ قسـمت (۱۴ + ۱۴ + ۱۴) و هر يک از دو دختر او، ۷ قسمت (۷+ ۷) میبرند ...
Read More

کفاره ی شکستن عهد چيست؟

کفاره ی شکستن عهد يکی از موارد زير میباشد: آزاد کردن بنده يـا روزه ی دو ماه پی در پی يا غذا دادن به ۶۰ فقير ...
Read More

دليل قرآنی مبنی بر آن كه زن نمی تواند امام جماعت باشد چيست؟ چه امام جمعه ی مرد چه امام جمعه ی زن و چه امام جمعه ی مختلط از زن و مرد؟

اگر جمعيتي فقط زن باشند، مجاز است كه يك خانم امامت آنان را بر عهده گيرد اما اگر جمعي مرد باشند، مجاز نيست و به اين ترتيب اگر جمعي زن و مرد باشند، باز مجاز نيست كه زني امامت را بر عهده گيرد. خداي متعال فرمود: الرجال قوامون علي النساء : مردان بر زنان درجه داده شدند - بقره 228 و منظور از درجه در اينجا امامت عامه است و به اين ترتيب رعایت آن در نمازها چه نماز جمعه، یاجماعت، يا نماز عيد و يا نماز ايات ...
Read More

حد وجوب حجاب در اسلام چیست؟

خداي متعال فرمود : به زنان مومن بگو چشمانشان را فروبندند و پاكدامن باشند و زينت خود را ، جز آنچه ظاهر است، بپوشانند و سر خود را با پوشش بپوشانند و زينتشان را آشكار نكنند مگر بر شوهر و پدر و پدر شوهر يا فرزندان يا فرزندان شوهر يا برادران يا فرزندان برادران يا زنانشان يا آن كه بر آن مسلطند (غلام) يا مردان بدون قدرت كشش به زنان ، يا بچه هايي كه چيزي از اسرار زنان نمي‌دانند و آن گونه راه نروند كه زينتهاي پنهانشان آشكار گردد و به سوي خدا توبه كنيد، باشد رستگار شويد. نور 31 و بر زن مجاز است كه در برابر مردان بيگانه، فقط صورت و دو كف دست و دو قسمت روي پا (قدمين ) را نشان دهد. و در برابر محارم مجاز است كه گردن و بالاي آن و از دستان قسمتي را كه در وضو مي‌تواند برهنه كند، نشان ...
Read More

شرط تعداد افراد در نماز جماعت چیست؟ اگر با دو نفر کافی باشد؟ آیا زن و شوهری که به دعوت مبارک ایمان آورده اند، میتوانند با هم نماز جماعت بخوانند، و زن به شوهرش اقتدا کند؟

در نماز جماعت تعداد ملاک نیست و با دو نفر نیز می توان آن را اقامه کرد ولی نماز جمعه به اضافه پیشوا درکل ۵ نفر باید باشند. بله زن می تواند به شوهر خود اقتداء کند ...
Read More

آیا عرق انسان جُنُب، نجس شمرده می‌شود؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا اگر به چیزی دست بزند و مرطوب شود، آیا آن نجس است؟

عرق برخاسته از جُنُب حرام، مکروه است. یعنی اگر انسان مکلف به سبب عمل حرامی همچون زناء جُنُب شود، (پناه بر خدا) بهتر است از عرق او اجتناب کرد. و اگر به چیزی دست زد که مرطوب شد، آن چیز نجس محسوب نمی‌شود مگر با انتقال عین نجاست از لامس به ملموس ...
Read More

حکم لباسها در نماز چگونه است ؟

نماز با پوست سنجاب صحیح است اما با پوست خرگوش و روباه صحیح نیست. پوشیدن ابریشم خالص برای مردان حرام است و نماز خواندن با آن جایز نیست مگر در هنگام جنگ که مستحب است تکه ای پارچه ابریشمی بر سینه بگذارد و هنگامی که سرمای شدید مانع از تن در آوردن آن باشد نماز خواندن با آن لباس ابریشمی جایز است. استفاده از لباس حریر برای زنان در نماز جایز است. استفاده مردان از ابریشم برای بند کلاه و یا بند لباس جایز نیست اما فرش نمودن پارچه ابریشمی ونماز گزاردن روی آن جایز است. نماز خواندن با لباسی که لبه آن حریر دوزی شده باشد برای مردان مکروه است. اگر مقداری حریر در لباس با نوع دیگری پارچه به گونه ای کار رفته باشد که از حالت حریر خالص خارج گردد در نماز صحیح است.چه مقدار حریر بیشتر یا کمتر باشد در این حالت مکروه است نماز خواندن ...
Read More

پوشیدن چادر در موقع نماز مستحب است یا واجب؟

پوشیدن چادر واجب نیست ولی پوشش لازم موقع نماز الزامیست. مقدار پوشش واجب برای زن در حال نماز، پوشاندن تمام بدن حتی موی سر به جز صورت (به مقداری که در وضو شسته می شود) و دست ها تا مچ و پاها تا مچ است. اما برای آنکه یقین کند مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند. وهمچنین پوشش به قدری نازک نباشد که پوست بدن از زیر آن لباس دیده شود ...
Read More

آیا دلستر یا ماء الشعیر برای بیمار حلال است یا حرام؟ و برای حلال بودن آن آیا شروطی هست؟

اگر جو تخمیر نشده باشد جایز است آب آن خورده شود. اما اگر جو تخمیر شده باشد جایز نیست آب آن خورده شود حتی اگر برای علاج باشد به عبارتی دیگر می‌توان جو را در آب قرار داد و آب آن را گرفت اما قبل از این‌که حالت تخمیر (مست کننده) بگیرد. روشن شد که هر الکلی که غرض از ساخت آن مست شدن است، نجس و حرام می‌باشد، و هر الکلی که برای مست شدن تهیه نشده و باعث مستی نشود، پاک است و نوشیدن یا تناول آن جایز است و به این دلیل عرض کردم حکم به تکلیف‌دار باز می‌گردد تا درصد آن را مشخص کند ...
Read More

حکم بانک ها در ايران چيست؟ آيا آنها بانک اسلامی هستند؟ و تفکيک ميانِ وام گيرنده از آن ربا محسوب می شود يا خير؟

اموالی که نزد حکومت‌های اسلامی می‌باشد متعلق به امام (ع) و یا عموم مسلمانان است، پس برای مسلمانان جايز است که از بانک‌ها بهره دريافت کنند، اما دادن بهره به بانک برای وام جايز نيست و حرام و ربا محسوب می شود. لازم به تذکر این مسئله است که گرفتن وام‌هایی که بدون بهره می‌باشند و فقط برای آن‌ها کارمزد و حق الزحمه پرداخت می‌شود، جایز است ...
Read More

در چه شرایطی لازم است که نماز تکرار شود و کدام کارها موجب ابطال نماز است؟

اگر کسی با آب غصبی وضو بگیرد و نماز بخواند هم طهارتش و هم نماز را باید از نو بخواند ولی در صورت عدم آگاهی نیازی بتکرار نیست. اگر بر چیزی نماز بخواند و جنس آن برای نماز خواندن جایز نباشد باید نماز تکرار شود. اگر در یکی از ارکان نماز اخلال ایجاد شود نماز باید تکرار شود. اگر کسی به نماز یک رکعت یا یک رکوع یا دوسجده اضافه کند چه عمدی و چه سهوا و ندانسته نماز باید از نو بخواند. اگر در رکوع شک کند و دوباره رکوع کند و بعد بیاد بیاورد که قبلا رکوع کرده بود نماز باطل است وباید تکرار گردد ...
Read More

حکم جهر یا آشکار کردن وبلند خواندن نمازهای یومیه چیست ؟

اظهار وجهر در خواندن سوره حمد در دو رکعت نماز صبح و دو رکعت اول نماز مغرب وعشا واجب است اما در نمازهای ظهر وعصر و یک رکعت نماز مغرب و دو رکعت نماز عشاء اخفا واجب است. کمترین مقدار جهر آن است که فرد سالم از نظر شنوایی درنزدیکی فرد گوش دهد بشنود. و اخفا آن است که انسان خودش صدای خودش را بشنود. بر زنان جهر در نماز واجب نیست. رعایت اجهار وجهر در نماز در صورت جهل و فراموشی نیازی به تکرار نماز نیست ...
Read More

موطن فرد برای کامل بودن نماز در آن به کجا گفته می شود ؟

وطن یعنی جایی که محل سکونت واستقرار فرد باشد. همچنین هر جایی که فرد ملک داشته باشد وشبیه آن یعنی زمین زراعتی ویا اموالی که با اجازه امام معصوم از آن بهره برداری میشود اگر بیش از شش ماه در آن مکان ساکن شده باشد به شرط آنکه در آنجا ملک وخانه برای سکونت داشته باشد موطن فرد به حساب می آید وباید در صورت حضور در آنجا نمازش را کامل بخواند ...
Read More

از شروط نماز مسافر ونمازشکسته چند شرط می باشد؟

شش شرط لازم است تا نماز مکلف شکسته شود شرط اول: مسافت مقدار مسافتی که موجب میشود نماز شکسته شود خارج شدن از شهر به اندازه 22 کیلومتر است. به طوری که دیگرساختمانها وگلدسته های شهر دیده نشود. اگر فرد از شهر خارج شود مسافتی را طی کند بنا به دلیلی به شهر باز گردد ودوباره مسافتی را طی کند نماز شکسته نمیشود چون مجموع مسافت مورد نظر نیست بلکه 22 کیلومتر به شرط طی مسافت به خارج از شهر است. اگر دوراه برای یک شهر وجود داشته باشد که یکی مسافت طولانی تری باشد وآن را طی کند نماز شکسته خواهد شد ...
Read More

نماز مسافر در کدام مواطن شکسته نیست؟

نماز مسافر شکسته است مگر در مواطن چهار گانه یعنی: مکه ،مدینه،مسجد کوفه وضریح امام حسین( ع) که در این چهار مکان مختار است در شکسته یا کامل خواندن نماز ولی بهتر است کامل بخواند ...
Read More

آیا به هدیه خمس تعلق می گیرد؟

هدیه اگر مال باشد مثلا زمین یا ملک یا چیزی که ارزش مادی زیادی داشته و مازاد درآمد شخص باشد باید یک پنجم از آن را به عنوان خمس به معصوم یا نائبش پرداخت کند، حال چه آن مال هدیه باشد چه غیر از هدیه ...
Read More

حکم نماز با خالکوبی که بر روی بدن انجام شده وبرای برداشتن آن جراحی لازم است چیست؟

در حال حاضر ضرورتی ندارد که آن را بردارد ووجود آن بر روی بدن آسیبی متوجه نماز نمیکند ...
Read More

آیا مخفی بودن ازدواج موقت آن را باطل می کند؟

در عقد ازدواج حضور دوشاهد شرط است ویا اینکه ازدواج مشهور گردد . اگر دوشاهد نبود مشهور کردن ازدواج قبل از نزدیکی واجب است. واگر طرفین رعایت امر را نکرده وحضورشاهد و یا مشهور کردن ازدواج را انجام ندهند ونزدیکی کنند کار حرام مرتکب شده وتکرار آن تکرار معصیت است تا وقتی ازدواج شان مشهور شود . ولی فرزند مانند موارد شبهه به پدر منسوب میشود ...
Read More
Loading...