از شروط نماز مسافر ونمازشکسته چند شرط می باشد؟

از شروط نماز مسافر ونمازشکسته چند شرط می باشد؟

شش شرط لازم است تا نماز مکلف شکسته شود

شرط اول: مسافت
مقدار مسافتی که موجب میشود نماز شکسته شود خارج شدن از شهر به اندازه 22 کیلومتر است. به طوری که دیگرساختمانها وگلدسته های شهر دیده نشود.

اگر فرد از شهر خارج شود مسافتی را طی کند بنا به دلیلی به شهر باز گردد ودوباره مسافتی را طی کند نماز شکسته نمیشود چون مجموع مسافت مورد نظر نیست بلکه 22 کیلومتر به شرط طی مسافت به خارج از شهر است.

 

اگر دوراه برای یک شهر وجود داشته باشد که یکی مسافت طولانی تری باشد وآن را طی کند نماز شکسته خواهد شد.