اگر درواجباتی که رکن نیست خللی وارد شود حکم چیست؟

اگر درواجباتی که رکن نیست خللی وارد شود حکم چیست؟

اگر در واجباتی که رکن نیست خللی وارد شود سه حالت خواهد داشت

دسته اول:
اشکالی که با وجود آن نماز صحیح است نیازی به تکرار عمل نیست

دسته دوم:
اشکالی که در حین نماز باید جبران شود اما نیاز به سجده سهو ندارد

دسته سوم :
اشکالی که در حین نماز باید جبران شود ودو سجده سهو نیز بعد از نماز انجام دهد.

 

حکم اول : فراموش کردن

 

خواندن حمد وسوره ،آهسته وبلند خواندن آن در محلش

خواندن حمد یا سوره قبل از رکوع

ذکر گفتن در رکوع

آرامش هنگام رکوع تا زمانی که یر خود را بالاببرد

سر برداشتن از رکوع وآرامش در آن تا قبل از سجود

ذکر سجده

سجده بر اعضای هفتگانه

آرامش در سجده تا قبل از سر برداشتن از سجده

وآرامش در آن تازمانی که سر لز سجده بردارد

این موارد شامل توضیح دسته اول میشود وموقع ایجاد خلل در آن باید طبق این حکم عمل کرد.

 

حکم دوم:

کسی که قرائت حمد را فراموش کند اقدام به خواندن سوره کند وبه یاد آورد باید اول حمد را بخواند وبعد دوباره سوره را از اول بخواند.

واگر فرد رکوع نکند وقبل از به سجده رفتن به یاد آورد باید بر خیزد ورکوع را انجام دهد سپس سجده را به جا آورد.

اگر کسی یک یا دوسجده را ترک کند یا تشهد را نخواند وقبل از رکوعِ رکعت بعد به یاد آورد باید بر گردد وعمل ترک شده را انجام دهد واز همان موضع نمازش را ادامه دهد ودوباره آنچه لازم است مانند حمد را میخواند وسپس به رکوع میرود

اگر صلوات نماز را ترک کند بعد از نماز هم میتواند ذکر صلوات را بگوید.

این موارد نیز شامل حکم دسته دوم می شود. یعنی ایراد در نماز تصحیح شده ونیازی به سجده سهو نیست.

 

حکم سوم:

اگر کسی سجده یا تشهد را فراموش کند وبعد از رکوع یه یاد بیاورد بعد از اتمام نماز آن را قضا نماید وبعد از آن دو سجده سهو انجام دهد.

که شامل حکم سوم می شود