حکم بانک ها در ايران چيست؟ آيا آنها بانک اسلامی هستند؟ و تفکيک ميانِ وام گيرنده از آن ربا محسوب می شود يا خير؟

حکم بانک ها در ايران چيست؟ آيا آنها بانک اسلامی هستند؟ و تفکيک ميانِ وام گيرنده از آن ربا محسوب می شود يا خير؟

اموالی که نزد حکومت‌های اسلامی می‌باشد متعلق به امام (ع) و یا عموم مسلمانان است، پس برای مسلمانان جايز است که از بانک‌ها بهره دريافت کنند، اما دادن بهره به بانک برای وام جايز نيست و حرام و ربا محسوب می شود.

لازم به تذکر این مسئله است که گرفتن وام‌هایی که بدون بهره می‌باشند و فقط برای آن‌ها کارمزد و حق الزحمه پرداخت می‌شود، جایز است.