حکم جهر یا آشکار کردن وبلند خواندن نمازهای یومیه چیست ؟

حکم جهر یا آشکار کردن وبلند خواندن نمازهای یومیه چیست ؟

اظهار وجهر در خواندن سوره حمد در دو رکعت نماز صبح و دو رکعت اول نماز مغرب وعشا واجب است

اما در نمازهای ظهر وعصر و یک رکعت نماز مغرب و دو رکعت نماز عشاء اخفا واجب است.

کمترین مقدار جهر آن است که فرد سالم از نظر شنوایی درنزدیکی فرد گوش دهد بشنود.

و اخفا آن است که انسان خودش صدای خودش را بشنود.

بر زنان جهر در نماز واجب نیست.

رعایت اجهار وجهر در نماز در صورت جهل و فراموشی نیازی به تکرار نماز نیست.