حکم لباسها در نماز چگونه است ؟

حکم لباسها در نماز چگونه است ؟

نماز با پوست سنجاب صحیح است اما با پوست خرگوش و روباه صحیح نیست.

پوشیدن ابریشم خالص برای مردان حرام است و نماز خواندن با آن جایز نیست مگر در هنگام جنگ که مستحب است تکه ای پارچه ابریشمی بر سینه بگذارد و هنگامی که سرمای شدید مانع از تن در آوردن آن باشد نماز خواندن با آن لباس ابریشمی جایز است.

استفاده از لباس حریر برای زنان در نماز جایز است.

استفاده مردان از ابریشم برای بند کلاه و یا بند لباس جایز نیست اما فرش نمودن پارچه ابریشمی ونماز گزاردن روی آن جایز است.

نماز خواندن با لباسی که لبه آن حریر دوزی شده باشد برای مردان مکروه است.

اگر مقداری حریر در لباس با نوع دیگری پارچه به گونه ای کار رفته باشد که از حالت حریر خالص خارج گردد در نماز صحیح است.چه مقدار حریر بیشتر یا کمتر باشد در این حالت مکروه است

نماز خواندن با آنچه ظاهر پا را می پوشاند جایز نیست ولی نماز خواندن با چیزی که ساق دارد مانند جوراب مشکلی ندارد.نماز خواندن با نعل عربی مستحب است.