حکم نماز با خالکوبی که بر روی بدن انجام شده وبرای برداشتن آن جراحی لازم است چیست؟

حکم نماز با خالکوبی که بر روی بدن انجام شده وبرای برداشتن آن جراحی لازم است چیست؟

در حال حاضر ضرورتی ندارد که آن را بردارد ووجود آن بر روی بدن آسیبی متوجه نماز نمیکند.