در چه شرایطی لازم است که نماز تکرار شود و کدام کارها موجب ابطال نماز است؟

در چه شرایطی لازم است که نماز تکرار شود و کدام کارها موجب ابطال نماز است؟

اگر کسی با آب غصبی وضو بگیرد و نماز بخواند هم طهارتش و هم نماز را باید از نو بخواند ولی در صورت عدم آگاهی نیازی بتکرار نیست.

اگر بر چیزی نماز بخواند و جنس آن برای نماز خواندن جایز نباشد باید نماز تکرار شود.

اگر در یکی از ارکان نماز اخلال ایجاد شود نماز باید تکرار شود.

اگر کسی به نماز یک رکعت یا یک رکوع یا دوسجده اضافه کند چه عمدی و چه سهوا و ندانسته نماز باید از نو بخواند.

اگر در رکوع شک کند و دوباره رکوع کند و بعد بیاد بیاورد که قبلا رکوع کرده بود نماز باطل است وباید تکرار گردد.