دليل قرآنی مبنی بر آن كه زن نمی تواند امام جماعت باشد چيست؟ چه امام جمعه ی مرد چه امام جمعه ی زن و چه امام جمعه ی مختلط از زن و مرد؟

دليل قرآنی مبنی بر آن كه زن نمی تواند امام جماعت باشد چيست؟ چه امام جمعه ی مرد چه امام جمعه ی زن و چه امام جمعه ی مختلط از زن و مرد؟

اگر جمعيتي فقط زن باشند، مجاز است كه يك خانم امامت آنان را بر عهده گيرد

اما اگر جمعي مرد باشند، مجاز نيست و به اين ترتيب اگر جمعي زن و مرد باشند، باز مجاز نيست كه زني امامت را بر عهده گيرد.

خداي متعال فرمود:

الرجال قوامون علي النساء : مردان بر زنان درجه داده شدند – بقره 228

و منظور از درجه در اينجا امامت عامه است و به اين ترتيب رعایت آن در نمازها چه نماز جمعه، یاجماعت، يا نماز عيد و يا نماز ايات.