زمان جدا نمودن فطریه وپرداخت آن

0
6

پرداخت آن با هلال ماه شوال واجب می گردد وجایز نیست دادن آن قبل از هلال ماه شوال وجایز است پرداخت آن بعد از هلال وبهتر است تأخیر آن تا قبل از نماز عید

واگر تا وقت نماز بگذرد وقت ،تا زوال است پس فطره را به نیت ادا جدا کرده ومیپردازد واگر انجام ندهد معصیت نموده وباید آن را استخراج وادانماید.
واگر پرداخت آن را بعد از جدا کردن به تأخیر بیاندازد با اینکه امکان دادن آن را دارد ضامن (مسئول) است واگر امکان ندارد ضامن نیست.

جایز نیست در صورت وجود مستحق وفقیر در شهر خود، آن را به شهر دیگری ببرد ولی در صورت عدم وجود مستحق جایز است وضامن نیست.(ومسئولیتی در بیرون بردن از شهر ندارد )

شرایع_الاسلام_جلد_دوم_ص27