زنی فوت شده و ارث زيادی به جا گذاشته است. نحوه ی تقسيم ارث او چگونه است؟ بـا توجه به اين که او شوهر، مادر، و پنج فرزند که شامل سه پسر و دو دختر میباشددارد؟

زنی فوت شده و ارث زيادی به جا گذاشته است. نحوه ی تقسيم ارث او چگونه است؟ بـا توجه به اين که او شوهر، مادر، و پنج فرزند که شامل سه پسر و دو دختر میباشددارد؟

همسر او يک چهارم ارث را می برد.

مادرش يک ششم.

باقیمانده بـرای فرزنـدان است که پسر دو برابر دختر ارث میبرد. نحوه ی تقسيم بندی به اين صورت است که ارث به ۹۶ قسمت تقسيم شود: همسر ۲۴ قسمت میبرد، مادر ۱۶قسمت و هر يک از سه پسـر او ، ۱۴ قسـمت (۱۴ + ۱۴ + ۱۴) و هر يک از دو دختر او، ۷ قسمت (۷+ ۷) میبرند.