سه مسأله در شکیات نماز

سه مسأله در شکیات نماز

اول:
اگر کسی در نماز دویا سه رکعتی مانند نماز صبح ،آیات،مسافر ؛نماز عیدین اگر واجب شد ونماز مغرب شک کند باید نماز را تکرار کند.

دوم:
اگر در جزئی از افعال نماز شک کند ودر همان موضع باشد باید آن عمل را دوباره انجام دهد ونماز را کامل کند.

واگر به عمل دیگری منتقل شده بود باید نماز را ادامه دهد چه این عمل رکن باشد یا غیر رکن و فرقی ندارد که در دورکعت اول باشد یا دورکعت دوم

‼️تبصره:
اگرنیت نماز تحقق یابد وشک کند مثلا برای نماز ظهر نیت کرده یا نماز عصر یا برای نماز واجب یا نماز مستحب باید دوباره نیت کند.

سوم:
هنگامی که در تعداد رکعتهای نماز چهار رکعتی شک کند اگر شک در رکعت اول باشد اما نداند چند رکعت خوانده است باید نماز را تکرار کند

اگر در به جا آوردن دورکعت اول یقین داشته باشد ودرآنچه اضافه برآن انجام داده است باید احتیاط کند.

 

چگونگی احتیاط در حالات مختلف:

الف:

شک کند که دورکعت خوانده یا سه رکعت باید بنا را بر سه بگذارد نماز را تمام کند وبعد از آن یک رکعت نماز ایستاده یا دورکعت نماز نشسته بخواند.

ب:

وقتی نمازگزار در نماز چهار رکعتی شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت بنا را بر چهار گذاشته وتشهد را خوانده وبعد ازآن یا یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دورکعت نماز نشسته بخواند

ج:

وقتی نماز گزار شک کند دو رکعت خوانده یا چهار رکعت بنا را بر چهار رکعت نهاده وتشهد را بخواند سلام دهد سپس دورکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند .

د:

اگر نماز گزار شک کند که دو ، سه یا چهار رکعت خوانده باید بنا را بر چهار گزارده تشهد وسلام را به جا آورده وبعد دو رکعت نماز ایستاده ودورکعت نماز نشسته بخواند.  در این مورد هر دو نماز ایستاده ونشسته لازم است.