سوال از قران: آن مردی که از قسمت دور شهر آمد که بود؟

پاسخ به سوالات قرانی - سید احمدلحسن یمانی ع

سوال از قران: آن مردی که از قسمت دور شهر آمد که بود؟

سوال 48 : در سوره یا سین آمده است ﴿وَجَاءَ منْ َأْقصَى الْمَدينَة رَجُلٌ يَسْعَى قَال يَا َقوِْم اتَِّبعُوا الْمُرْسَلينَ﴾(یس 20 )(و از قسمت دور شهر مردی شتابان امد و گفت ای مردم ! از آنان که از فرستاده شدگان تبعیت کنید ). آن مردی از قسمت دور شهر آمد که بود ؟

جواب سید احمد الحسن یمانی ع : مصداق نمونه و برتر این ایه حسین ع است

و ﴿َأرْسَْلنَا ِإَليْهمُ اثْنَيْن﴾(و دو تن را به سوی آنها فرستادیم ): محمد ص و وصی او علی ع

و عززنا بثالث (یس 14)(با سومی گرامی داشتیم ) : یعنی حسن ع

﴿وَجَاءَ منْ َأْقصَى الْمَدينَة رَجُلٌ يَسْعَى ﴾(یس 20 )(و از قسمت دور شهر مردی شتابان آمد) یعنی حسین ع که او را کشتند و قطعه قطعه نمودند و﴿َقال يَا َليْتَ َقوْمي يَعْلَمُون * ِبمَا َ غَفرَلي رَبِّي وَجَعََلِني منَ الْمُكْرَمينَ﴾(یس26-27).(او گفت ای کاش قوم من میدانستند * به آن مغفرتی که خدا نصیبم کرد و مرا از گرامیها قرار داد )

و طبیعتا، حبیب نجار نیز از مصادیق اولیه این آیه است ولی در باره حسین ع نازل شد و توجه اصلی آن به حسین ع است .

امام مهدی ، محمد ابن الحسن العسکری ع این خبر را به من داد (متشابهات 1- 4 ص 99)