شبهه ای مهم در مورد اینکه یمانی از کجاست

0
3
عکس شماره ۱

چگونه میگویید سید احمد الحسن یمانی موعود است درحالیه اهل یمن نیست بلکه متولد بصره است؟

آیا نباید یمانی از یمن بیاید؟

پس چرا از بصره آمده است؟