شبهه دانشگاه رفتن سید احمد الحسن و جهل به وصایتش

شبهه دانشگاه رفتن سید احمدالحسن ع

شبهه دانشگاه رفتن سید احمد الحسن و جهل به وصایتش

چطور میگویید سید احمد الحسن حجت خدا و وصی امام مهدی ع است درحالیکه قبل از شروع دعوتش به دانشگاه رفته است و تا 32سالگی نمیدانسته که او همان یمانی و فرستاده حضرت مهدی ع و مهدی اول در وصیت پیامبر ص است؟