شرط تعداد افراد در نماز جماعت چیست؟ اگر با دو نفر کافی باشد؟ آیا زن و شوهری که به دعوت مبارک ایمان آورده اند، میتوانند با هم نماز جماعت بخوانند، و زن به شوهرش اقتدا کند؟

شرط تعداد افراد در نماز جماعت چیست؟ اگر با دو نفر کافی باشد؟ آیا زن و شوهری که به دعوت مبارک ایمان آورده اند، میتوانند با هم نماز جماعت بخوانند، و زن به شوهرش اقتدا کند؟

در نماز جماعت تعداد ملاک نیست و با دو نفر نیز می توان آن را اقامه کرد ولی نماز جمعه به اضافه پیشوا درکل ۵ نفر باید باشند.
بله زن می تواند به شوهر خود اقتداء کند.