شک واشکال در انجام سجدتین در نماز چگونه است؟

شک واشکال در انجام سجدتین در نماز چگونه است؟

اگر نمازگزار دوسجده در نماز را ترک کند ونداند که از دورکعت مختلف بوده است یااز یک رکعت باید نماز را تکرار کند.چون که فقط اشکال یا فراموشی در دوسجده در یک رکعت باعث بطلان نماز میشود.

اگر دوسجده را ترک کند ونداند که از دورکعت مختلف بوده است یا از یک رکعت باید نماز تکرار کند.

اگر دوسجده از دورکعت متفاوت باشد ونداند از کدام دورکعت بوده نماز را تکرار نکرده وباید دوسجده راقضا کرده ودوسجده سهو به جا آورد.