محل زادگاه یمانی مطابق روایات در کجا ذکر شده است؟

محل زادگاه یمانی مطابق روایات در کجا ذکر شده است؟

از امیر مؤمنان(ع) در خبرى طولانى که در آن اصحاب قائم(ع) را ذکر می کند آمده است که: اولین آنها از بصره و  آخرین آنها از ابدال مى‌باشد. بشاره الاسلام، ص۲۳۳٫

از امام صادق(ع) در روایتى طولانى که نام یاران قائم(ع) را ذکر می کند آمده است: و از بصره ….. احمد . بشاره الاسلام  ص ۲۳۲، غایهُ المرام: ص۷۲۴، معجم البلدان، ج۲، ص۶۳٫