معجزه نوشته شدن کلمه کافر بر عمامه مفتی سلفی در مناظره با یکی از انصار

معجزه نوشته شدن کلمه کافر بر عمامه مفتی سلفی در مناظره با یکی از انصار

معجزه نوشته شدن کلمه کافر بر عمامه مفتی سلفی در مناظره با یکی از انصار در حین برنامه تلویزیونی شب های رمضات