ملاک تعیین زکات فطره

ملاک تعیین زکات فطره

محاسبه کردنِ چيزی که غالباً مصرف میشود (یا همان قوت غالب سالیانه )مانند گندم وجو و آرد و نان آنها، و خرما و کشمش وبرنج و شير و کشک. و غير از اينها ..

که جنس مورد نظر را به قيمت بازار در آورده وطبق آن مقدار زکات فطره مشخص میشود و افضل در نظر گرفتن قیمت خرما سپس کشمش است،
و یا چیزی محاسبه شود که غالباً استفاده میکند.

میزان فطره:

از هر کدام از خوردنیهای مذکوره (برای هر فردی )یک صاع در نظر گرفته میشود و صاع همان چهار مد است و یک مد همان سه ربع کيلوگرم است پس (صاع) یعنی سه کيلوگرم.

شرایع_الاسلام_جلد_دوم_ص27