منظور از امر جدیدی که در روایات آمده چیست؟

منظور از امر جدیدی که در روایات آمده چیست؟

این امر جدید، همان موضوع مهدیین و جانشینان بعد از امام مهدی عج در روی زمین است که در وصیت پیامبر ص به آن اشاره شده بود و آن این است که مطابق وصیت پیامبر ص، پس از دوازده امام، دوازده مهدی بعنوان جانشینان ایشان خواهند آمد و اولین و برترین مقربین و نخستین ایمان آورنده به امام مهدی ع، فرزندشان یعنی اولین مهدیین می‌باشند که سه اسم دارند: احمد، عبدالله و مهدی.

امام صادق (ع) از پدرش امام باقر (ع) از پدرش امام زین العابدین (ع) از پدرش امام حسین (ع) از پدرش امیر المؤمنین (ع) که فرمود: رسول خدا (ص) در همان شبى که وفاتش در آن واقع شد ، به على (ع) فرمود : اى ابا الحسن ، کاغذ و دواتى بیاور و حضرت وصیت خود را املاء فرمود و على مى‌نوشت ، تا بدین جا رسید که فرمود : یا على ! بعد از من دوازده امام مى‌باشند و بعد از آنها دوازده مهدى. پس علی تو  اوّلین دوازده امام مى‌باشى . خداى تعالى تو را در آسمانش، على مرتضى، و امیر المؤمنین، و صدیق اکبر، و فاروق اعظم ، و مأمون و مهدى نامیده و این نامها براى غیر تو شایسته نیست، اى على تو وصىّ من بر خاندانم ، زنده و مرده ایشان هستى، و نیز وصى بر زنانم هستى ، هر یک را که تو به همسرى من باقى گذارى ، فرداى قیامت مرا دیدار کند و هر یک را تو طلاق دادى، من از وى بیزارم و مرا نخواهد دید، و من نیز او را در صحراى محشر نخواهم دید، و تو پس از من خلیفه و جانشین من بر امتم هستى ، هر گاه وفاتت رسید، خلافت را به فرزندم حسن واگذار کن، که او برّ وصول است، چون او وفاتش رسید آن را به فرزندم حسین زکىّ شهید مقتول بسپارد، چون هنگام وفاتش رسید، آن را به فرزندش سید العابدین ذى الثّفنات على بسپارد، چون هنگام وفات او رسد، آن را به فرزندش محمد باقر بسپارد، و چون وفاتش رسد، آن را به فرزندش جعفر صادق واگذار کند، و چون وفاتش فرا رسد، به فرزندش موسى کاظم باید بسپارد، و چون وفات او فرا رسد، به فرزندش على رضا بسپارد ، و چون وفاتش فرا رسد ، به فرزندش محمد ثقه تقى واگذارد، و چون هنگام وفات او شود، به فرزندش على ناصح بسپارد، و چون وفاتش در رسد ، به فرزندش حسن فاضل واگذارد، و چون وفات او برسد، آن را به فرزندش محمد که مستحفظ از آل محمّد (ص) است، تسلیم کند، و ایشان دوازده امامند. بعد از آن دوازده مهدى مى‌باشند. پس وقتى که زمان وفاتش فرا رسید، خلافت را به فرزندش که اوّلین مهدیان است مى‌سپارد، و براى او سه نام است. یک نامش مانند نام من، و نام دیگرش نام پدر من است و آنها عبد الله و احمد، و نام سوّمین مهدى است و او اوّلین مؤمنان است.

یمانی ع در روایات متعددی به عنوان مهدی، قائم، صاحب الامر، دابه الارض، وزیر امام مهدی عج نیز معرفی شده است که در مقالات موجود در سایت، این امر اثبات شده است و البته معنای این اوصاف برای یمانی ع، هرگز به معنای انکار این اوصاف برای امام مهدی عج نیست بلکه این اوصاف برای هر دو شخصیت ذکر شده اما به صورت رمزگونه و پس از رمزگشائی می‌توان متوجه تمایز میان مهدی اول و امام مهدی عج شد.