موارد مصرف زکات فطره

موارد مصرف زکات فطره

وآن مصرف مال است وجایز است مالک، متولی ومسئول پرداخت (زکات فطره) از مال خویش شود.

بهتر است به امام داده شودیا کسی که امام او را تعیین نموده است.

به غیر مؤمن داده نمیشود ودر صورت عدم وجود مؤمن به مستضعف داده می شود.

به اطفال مؤمنین نیز میتواند بدهد حتی اگر پدرانشان فاسق باشند.

به هر فقیر کمتر از یک صاع داده نشود (در صورت تمایل برای پرداخت وتقسیم آن بین چند فقیر) مگر اینکه جماعتی جمع شوند وکفاف آنها را نکند.

وجایز است به فردی داده شود تا بی نیاز گردد.

ومستحب است اختصاص در پرداخت آن ابتدا به نزدیکان وسپس به همسایگان.

 

شرایع الاسلام جلد دوم ص27