موطن فرد برای کامل بودن نماز در آن به کجا گفته می شود ؟

موطن فرد برای کامل بودن نماز در آن به کجا گفته می شود ؟

وطن یعنی جایی که محل سکونت واستقرار فرد باشد.

همچنین هر جایی که فرد ملک داشته باشد وشبیه آن یعنی زمین زراعتی ویا اموالی که با اجازه امام معصوم از آن بهره برداری میشود اگر بیش از شش ماه در آن مکان ساکن شده باشد به شرط آنکه در آنجا ملک وخانه برای سکونت داشته باشد موطن فرد به حساب می آید وباید در صورت حضور در آنجا نمازش را کامل بخواند.