نماز جمعه بر چه کسانی واجب است؟

نماز جمعه بر چه کسانی واجب است؟

رسیدن سن تکلیف

مرد بودن

آزادی داشتن وبرده نبودن

سلامتی از نابینایی ومعلولیت حرکتی

نگران نبودن به سبب امنیت ونداشتن فاصله بیش از یازده کیلومتر