نماز مسافر در کدام مواطن شکسته نیست؟

نماز مسافر در کدام مواطن شکسته نیست؟

نماز مسافر شکسته است مگر در مواطن چهار گانه یعنی: مکه ،مدینه،مسجد کوفه وضریح امام حسین( ع) که در این چهار مکان مختار است در شکسته یا کامل خواندن نماز ولی بهتر است کامل بخواند.