وصیت رسول الله(ص) در شب شهادت

وصیت رسول الله در شب شهادت

وصیت رسول الله(ص) در شب شهادت

وصیت رسول الله (ص) در شب وفاتشان

سید احمد الحسن ع تنها کسی می‌ باشد که با وصیت رسول الله ص بر ما احتجاج می‌ کند و نام ایشان به عنوان مهدی اول ع و همچنین اولین ایمان آورنده به امام مهدی ع یعنی اولین سیصد و سیزده نفر در وصیت مقدس پیامبر ص ذکر شده است.

وصیت رسول الله(ص) بر روی کانال ماهواره ای الفُرات(یوتیوب):

در پوشه موجود است.

متن وصیت رسول خدا (ص) در شب وفات:

 

امام صادق (ع) از پدرش امام باقر (ع) از پدرش امام زین العابدین (ع) از پدرش امام حسین (ع) از پدرش امیر المؤمنین (ع) که فرمود : رسول خدا (ص) در همان شبى که وفاتش در آن واقع شد ، به على (ع) فرمود : اى ابا الحسن ، کاغذ و دواتى بیاور و حضرت وصیت خود را املاء فرمود و على مى نوشت ، تا بدین جا رسید که فرمود : یا على ! بعد از من دوازده امام مى باشند و بعد از آنها دوازده مهدى . پس تو یا على اوّلین دوازده امام مى باشى . خداى تعالى تو را در آسمانش ، على مرتضى ، و امیر المؤمنین ، و صدیق اکبر ، و فاروق اعظم ، و مأمون و مهدى نامیده و این نامها براى غیر تو شایسته نیست ، اى على تو وصىّ من بر خاندانم ، زنده و مرده ایشان هستى ، و نیز وصى بر زنانم هستى ، هر یک را که تو به همسرى من باقى گذارى ، فرداى قیامت مرا دیدار کند و هر یک را تو طلاق دادى ، من از وى بیزارم و مرا نخواهد دید ، و من نیز او را در صحراى محشر نخواهم دید ، و تو پس از من خلیفه و جانشین من بر امتم هستى ، هر گاه وفاتت رسید ، خلافت را به فرزندم حسن واگذار کن ، که او برّ وصول است ، چون او وفاتش رسید آن را به فرزندم حسین زکىّ شهید مقتول بسپارد ، چون هنگام وفاتش رسید ، آن را به فرزندش سید العابدین ذى الثّفنات على بسپارد ، چون هنگام وفات او رسد ، آن را به فرزندش محمد باقر بسپارد ، و چون وفاتش رسد ، آن را به فرزندش جعفر صادق واگذار کند ، و چون وفاتش فرا رسد ، به فرزندش موسى کاظم باید بسپارد ، و چون وفات او فرا رسد ، به فرزندش على رضا بسپارد ، و چون وفاتش فرا رسد ، به فرزندش محمد ثقه تقى واگذارد ، و چون هنگام وفات او شود ، به فرزندش على ناصح بسپارد ، و چون وفاتش در رسد ، به فرزندش حسن فاضل واگذارد ، و چون وفات او برسد ، آن را به فرزندش م ح م د که مستحفظ از آل محمّد (ص) است ، تسلیم کند ، و ایشان دوازده امامند . بعد از آن دوازده مهدى مى باشند . پس وقتى که زمان وفاتش فرا رسید ، خلافت را به فرزندش که اوّلین مهدیان است مى سپارد ، و براى او سه نام است . یک نامش مانند نام من ، و نام دیگرش نام پدر من است و آنها عبد الله و احمد ، و نام سوّمین مهدى است و او اوّلین مؤمنان است.

الغیبه الطوسی ص ۱۵۰ ح ۱۱۱ – در غیبت طوسی ترجمه فارسی ص ۳۰۰ ح ۱۱۱

بحار الأنوار ج ۳۶ ص ۲۶۰

بحار الأنوار ج ۵۳ ص ۱۴۷ – مختصر

غایه المرام ج ۲ ص ۲۴۱

مختصر البصائر ص ۳۹

اثبات الهداه ج ض ص ۵۴۹ ح ۳۶۷

الایقاظ من الهجعه ص ۳۹۳