پاسخ به اظهارات اقای طبسی درخصوص وصیت رسول اکرم (ص)