پاسخ به شبهه نابرابری زن و مرد در اسلام

پاسخ به شبهه نابرابری زن و مرد در اسلام

مسیحیان معتقدند که اسلام به زن ظلم کرده است و او را در مرتبه ای پایین تر از مردان قرار داده و حقوق آنان را نادیده گرفته است . اما جواب سید احمد الحسن (ع) را در کتاب حواری سیزدهم در ارتباط با این شبهه می خوانیم :

فردی که قائل است : به خانم با قانون مشخصی -مانند ارث و شهادت- ستم شده است ، باید برای ما ملاک و میزان قیاسیِ آن را بیان کند که بر‌اساس آن ، عدل و ستم مشخص می ‌شود و در ‌نتیجه بیان کند و یقین نماید که خانم باید در هر مسئله‌ای با آقا مساوی باشد. با اینکه ما می‌بینیم که خانم در هر مسئله‌ای با آقا مساوی نمی ‌باشد.

همچنین فردی که می‌خواهد نقد و اِنتقادی را نسبت به قانون مشخصی -که ذیلِ مجموعه قانونی و تشریعی است- بیان کند ، باید این قانون را به‌ عنوان یک بخشی از این مجموعه ببیند و این بخش را جدا نکند و بدون در ‌نظر‌گرفتنِ کل مجموعه ، نسبت به آن حکم و رفتار ننماید.

حداقل لازم است که به حقوق خانم و واجبات او در قانون الهی دقت شود ؛ نه اینکه فقط به حقوق نگاه شود و گفته شود : در قانونِ الهی به خانم ، حقوقی اندک‌تر از آقا داده شده است. چرا به واجبات دقت نمی‌شود و گفته نمی‌ شود : آقا واجباتی بیشتر از خانم را در قانون الهی بر ‌عهده دارد ؟

به ‌عنوان مثال :

دو شخص وجود دارند. یکی از آن‌ها به (ساختن) ساختمانی به بلندیِ ۵ طبقه تکلیف می ‌شود و دیگری به ۱۰ طبقه. آیا عادلانه است که به کدام از آنان ، همان مقدارِ مواد ساختمان و همان مبلغِ برای ساختمان داده شود ؟ و اگر به صاحب ۱۰ (طبقه) دو ‌برابر صاحب ۵ (طبقه) داده شود ، آیا صحیح است که فردی بیاید و بگوید : شما ستمکار هستید ؛ به‌ این خاطر که بین این دو فرد ، تساوی بر‌قرار ننمودی ؛ در ‌حالی که هر‌ کدام از آن‌ها نزد تو کار می‌کنند ؟

اعتقاد دارم فردی که می‌گوید با این قانون به خانم ستم شده است ، سخن و تصمیم او بی‌فکری است و از جست‌و‌جوی علمیِ دقیق به دور است.

حواری سیزدهم ، سید احمدالحسن ، صفحه ۲۸ – ۳۱

همچنین ایشان (ع) بیان داشتند که :

در دولت الهی اگر خدا خواست که آن دولت در یک زمانی بنیان شود ، زن می‌تواند در جایگاه‌ های بسیاری نقش داشته باشد.

زن در بسیاری از جایگاه ‌ها و کارها با مرد همتا است بلکه در بعضی از کارها زن از مرد بسیار بهتر است و اسلام محدودیتی برای رسیدن زن به مقام و منصبی که حتی جامعه را رهبری کند هر وقت که شرایط آن را داشته باشد و بتواند عمل را به طور کامل و صحیح اداء کند ، نمی‌گذارد.

صفحه رسمی سید احمد الحسن در فیسبوک

حال بر یک مسیحی لازم است به این مورد توجه نماید ، این سخنانی از پولس است که مسیحیان سخن او را الهامی می دانند و کتب بسیاری از عهد جدید را منتسب به او می دانند :✨ ۱ تیموتائوس ۲ : ۱۵ – ۱۲

و زن را اجازت نمی‌دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود بلکه در سکوت بماند.
۱۳ زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا.
۱۴ و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده ، در تقصیر گرفتار شد.
۱۵ اما به زاییدن رستگار خواهد شد ، اگر در ایمان و محبت و قدوسیت و تقوا ثابت بمانند.

معنای آنکه او می گوید زن اجازه تعلیم ندارد چیست ؟!

معنای آنکه او اشاره میکند نمی گذارم زن بر شوهر تسلط یابد چیست ؟!

معنای آنکه او می گوید به زاییدن رستگار خواهد شد چیست ؟!