پوشیدن چادر در موقع نماز مستحب است یا واجب؟

پوشیدن چادر در موقع نماز مستحب است یا واجب؟

پوشیدن چادر واجب نیست ولی پوشش لازم موقع نماز الزامیست.

مقدار پوشش واجب برای زن در حال نماز، پوشاندن تمام بدن حتی موی سر به جز صورت (به مقداری که در وضو شسته می شود) و دست ها تا مچ و پاها تا مچ است.
اما برای آنکه یقین کند مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

وهمچنین پوشش به قدری نازک نباشد که پوست بدن از زیر آن لباس دیده شود .