چگونه از منیت رها شوم؟

چگونه از منیت رها شوم؟

انسان وقتی از منیت رها می شود که خود را نبیند و جز پروردگارش را پیش از هر چیز، با هر چیز و پس از هر چیز نبیند. دائم باید متوجه شیطان و شری که در درون ما است ، باشیم و باید هر چه در توان داریم برای کشتن آن به کار بریم. دشمن ترینِ دشمنان ما، نفس خود ما است.

 این نفس است که بدون حیا و با صدای بلند فریاد برمی آورد، تا ثابت کند که در برابر خدای سبحان و متعال وجود دارد. چه بسا اگر انسان در این جهت حرکت کند و مراقبت نماید و با دشمنش، بلکه بدترین دشمنش، یعنی نفس خودش بجنگد به آن میزان معرفت که خدا برای انسان اراده فرموده است، خواهد رسید.

اما اگر تمام حق را می خواهید ، پس حق را به شما می گویم: ما ناچاریم که از آنچه در آن هستیم، خجالت زده باشیم؛ ما چه می خواهیم؟؟ آخرت را می خواهیم، بهشت را می خواهیم، بقا و جاودانگی و کمال و..و……

ولی کیست از ما که از کَرَم خدا حیا کند؟ و آنگاه که به وجود خود بنگرد، نخواهد و راضی نشود که در برابر خدای سبحان، وجود داشته باشد؟ و بقا و جاودانگی را نطلبد و حتی به دنبال آخرت و بهشت هم نباشد، بلکه بخاطر حیا از خداوند، فنا و نیستی را طلب کند ؟؟

سید احمد الحسن
پاسخ های روشنگر بر بستر امواج – ج 3 سوال 232