چگونه است كه سگ با اين كه باوفاترين حيوان است در عين حال نجس ترين آنان هم می باشد؟

چگونه است كه سگ با اين كه باوفاترين حيوان است در عين حال نجس ترين آنان هم می باشد؟

پاسخ از یمانی آل محمد ص سیداحمدالحسن ع:

آن گاه كه خدا آدم ع را آفريد، قبل از آن كه روح را در او بدمد، او را ۴۰ سال در دروازه بهشت قرار داد و ملائكه بر او راه ميرفتند تا احساس تكبر از او برداشته شود و خود را كوچك بشمارد.

همين كه ابليس بر او گذشت، آب دهاني بر او انداخت پس جاي آب دهان شيطان بر شكم آدم  ماند و خدا به فرشتگان فرمان داد تا گلي كه از آب دهان شيطان درست شده بود را بردارند و  جايي مانند حفره به نام ناف ايجاد شد و خدا با اين گلي كه بزاق شيطان بر آن است، سگ را آفريد .

پس سگ، از گل نبي خدا، آدم ع و بزاق ابليس خلق شد. و به همين دليل نجسترين حيوانات است زيرا از بزاق ابليس است و وفادارترين حيوان است زيرا از طينت نبي خدا آفريده شد.

پس در سگ وفاي انبيا و نجاست شيطان ابليس با هم جمع است پس پاك و منزه است آن كه نورو تاريكي را به هم پيوند داد. اما جسد جسماني آن، همچنين از بزاق ابليس و گل آدم ع خلق شده است پس از آن كه آدم ع به زمين نزول كرد.

متشابهات ج ۴ س ۱۸۲