چگونگی وجایگاه دوسجده سهو در نماز

چگونگی وجایگاه دوسجده سهو در نماز

به جا آوردن دو سجده سهو در مواردی که ذکر شده قبلأ وهمچنین در موارد زیر واجب است.

اگر کسی سهوأ در نماز سخن بگوید یا در غیر محل آن نمازش را سلام دهد یا بین رکعت چهار وپنج شک کند .

در نماز جماعت اگر امام جماعت عملی را مرتکب شود که سجده سهو را واجب کند واین عمل متوجه مأموم نیز شود مأمومین هم باید سجده سهو را انجام دهند

واگر آن عمل فقط مربوط به امام جماعت باشد تنها خود او باید سجده سهو را انجام دهد.

چگونگی انجام دوسجده سهو :

بعد از سلام نماز به دلیل کم یا زیاد شدن برخی چیزها در نماز به این صورت که ابتدا نیت کرده ومستحب است تکبیر بگوید سپس سجده کرده سر از سجده برداشته دوباره سجده نماید سپس سر از سجده بردارد یک تشهد کوتاه بخواند بعد از آن سلام دهد.

گفتن ذکر در سجده واجب نیست بلکه مستحب است.

اگر کسی عمدأ سجده سهو را ترک نماید درصورتی که بر او واجب شده باشد ،نمازش باطل نم یشود بلکه باید آن را انجام دهد
هرچند که مدت زمان زیادی گذشته باشد.