کفاره ی شکستن عهد چيست؟

کفاره ی شکستن عهد چيست؟

کفاره ی شکستن عهد يکی از موارد زير میباشد:

آزاد کردن بنده

يـا روزه ی دو ماه پی در پی

يا غذا دادن به ۶۰ فقير