در این قسمت به زودی کتب صوتی دعوت مبارک سید احمد الحسن یمانی وصی و فرستاده امام زمان ع قرار خواهد گرفت.